• Home
  • »
  • Provincie Fryslân
  • »
  • Plattelânsbelied
Wonen_leefomgeving_original_original Wonen & Leefomgeving

Plattelânsbelied

Subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven op het platteland

De Provincie Fryslân stelt subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Dit kunnen bijvoorbeeld kleinschalige projecten zijn op het gebied van werk, cultuur, toerisme en recreatie, duurzaamheid, natuur en landschap. Of projecten die het wonen en werken in de regio prettiger maken. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 26 augustus de subsidieregeling vastgesteld voor de uitvoering van de Beliedsnota Plattelân 2014-2017. Kijk voor alle informatie op www.fryslan.nl/streekwurk.

Het plattelandsbeleid van de provincie Fryslân geeft het kader voor het verstrekken van subsidies. De provincie onderscheidt projecten in plattelandsgebieden en projecten op provinciale schaal. Daarnaast stimuleren we de realisatie van dorpshuizen of multifunctionele accommodaties en de verduurzaming daarvan. We doen dat om de verschraling van het voorzieningenniveau op het platteland op te vangen.


Doarpswurk

Doarpswurk ondersteunt vooral de lokale besturen van dorpsbelangen en dorpshuizen. Voor nieuw- en verbouwplannen van dorpshuizen kunt u contact opnemen met Doarpswurk.


Contactpersoon

Nicolette Hartong

E-mail: n.e.m.hartong@fryslan.frl

Tel: 058 292 58 89

Website: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/subsidieregeling-plattelan-fryslan_466.html